Pravidlá Súťaže o 1+1 vstupenku na Tajomstvo Mysle Bohatých

Prečítaj si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na našej Facebookovej stránke Žena snov.

1.    Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Majster Reči s.r.o., IČO: 48259454, so sídlom Čajkovského 24, 949 11, Nitra, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, vložka číslo 39591/N (ďalej len „organizátor“). Organizátor je prevádzkovateľom webu zenasnov.sk

1.2 Názov súťaže je „Súťaž o 1+1 vstupenku na Tajomstvo Mysle Bohatých“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 8.10.2019 - 12.10.2019.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s nimi žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2.    Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej či Českej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na stránke https://www.facebook.com/zenasnov.sk/ v termíne od 8.10.2019 - 12.10.2019 a splní podmienky určené v súťažnom príspevku.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/zenasnov.sk/ .

3.    Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci sa môže zapojiť len raz.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4.    Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa 1+1 Gold vstupenku na tréning Andyho Winsona – Tajomstvo Mysle Bohatých, ktorý sa uskutoční 18.10.-20.10.2019 v Bratislave. Viac informácii o udalosti na www.tajomstvomyslebohatych.sk

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 13.10.2019. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/zenasnov.sk/ a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 V prípade, že sa do 48 hodín výherca na našu správu neozve a výhru si nepreberie, sme oprávnení vyžrebovať nového výhercu.

4.4 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

5.    Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

5. 1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

5.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej instagramovej stránky.

5.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

6. Platnosť pravidiel

6.1 Tieto pravidlá sú platné od 8.10.2019, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Nitre, dňa 8.10.2019                                                                                                                                    Majster Reči s.r.o.,