Pravidlá súťaže

Prečítaj si podrobné pravidlá súťaže: 

1.    Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Majster Reči s.r.o., IČO: 48259454, so sídlom Čajkovského 24, 949 11, Nitra, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, vložka číslo 39591/N (ďalej len „organizátor“). Organizátor je prevádzkovateľom webu knihazenasnov.sk

1.2 Súťaž sa koná v období uvedenom v každom súťažnom príspevku. 

1.3 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťami Instagram a Facebook a nemá s nimi žiaden vzťah. Instagram a Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2.    Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej či Českej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže a splní podmienky zapojenia sa do súťaže uvedené v súťažnom poste.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/zenasnov.sk/.

3.    Pravidlá súťaže

3.1 Do losovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania Súťaže okomentuje vybraný SÚŤAŽNÝ príspevok alebo splní iné inštrukcie v súťažnom príspevku na stránke https://www.facebook.com/zenasnov/ alebo www.instagram.com/zenasnov. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len raz, jeho ďalšie nasledovné komentáre nebudú zarátané do zlosovania o výhru. Účastník súťaže splnením podmienok súťaže uvedených v súťažnom príspevku súhlasí s pravidlami súťaže. 

3.2 Každý súťažiaci sa môže zapojiť len raz.

3.3 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.4 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4.    Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa výhru uvedenú v súťažnom príspevku. 

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu do 48 hodín od ukončenia súťaže. Žrebovanie a vyhlásenie víťazov bude na stránke https://www.facebook.com/zenasnov.sk/ alebo na httpsOrganizátor kontaktuje výhercu prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 V prípade, že sa do 48 hodín výherca na správu neozve a výhru si nepreberie, organizátor je oprávnený vyžrebovať nového výhercu.

4.4 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

5. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a ich ďalšiemu použitiu pre odosielanie súvisiaceho obsahu, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

5.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou stránky.

5.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

6. Dane

6.1 Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 

7. Osobitné ustanovenia

7.1  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. V 

V Nitre, dňa 5.3.2020                                                                                                                                    Majster Reči s.r.o.,